« Back to News & Notices

Limited English Proficiency/Language Access Plan/Plan aksè limite Proficiency/lang anglè/Plan de acceso limitado dominio inglés

11/16/2016

Section 601 of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. 2000d et seq., and its implementing regulations provide that no person in the United States shall, on the grounds of race, color, or national origin, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be otherwise subjected to discrimination under any program or activity that receives Federal financial assistance. The Supreme Court, in Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 (1974), interpreted Title VI regulations promulgated by the former U.S. Department of Health, Education, and Welfare to hold that Title VI prohibits conduct that has a disproportionate effect on LEP persons because such conduct constitutes national origin discrimination.

Executive Order 13166, "Improving Access to Services for Persons with Limited English Proficiency," reprinted at 65 FR 50121 (August 16, 2000), directs each Federal agency to examine the services it provides and develop and implement a system by which LEP persons can meaningfully access those services. The Executive Order states that recipients must take reasonable steps to ensure meaningful access to their programs and activities by LEP persons. Federal agencies were instructed to publish guidance for their respective recipients in order to assist them with their obligations to LEP persons under Title VI. The Executive Order recommended uniform guidance to recipients on the preparation of a plan to improve access to its federally assisted programs and activities by eligible LEP persons. Each plan shall be consistent with the standards set forth in the U.S. Department of Justice’s Policy Guidance

 

Seksyon 601 de VI Tit de la lwa dwa sivil nan lane 1964, 42, 2000d et., ak règleman implementing bay ke pa gen moun nan eta Zini pwal, pwomenad soutèren ras, koulè, oubyen orijin nasyonal, pou yo ekskli yo de patisipasyon nan, refize benefis ki genyen nan, ou rete san sa depann a diskriminasyon sou yon pwogram pou granmoun oswa aktivite ki egziste ki resevwa asistans finansyè Federal. Lakou siprèm lan, nan Lau. Nichols, 414 Etazini 563 (1974), entèpwete Tit VI règleman promulgué ansyen Depatman sante nan Etazini, edikasyon, ak byennèt sosyal pou kenbe sa Tit VI yo fòmèlman entèdi kondwit ki gen yon efè par sou LEP moun paske kondwit konsa sou kouman yo rekonèt diskriminasyon orijin nasyonal.
Òd ekzekitif 13166, "Amelyore aksè pou sèvis pou moun ak limite nan Angle," reproduit nan 65 FR 50121 (out 16, 2000), indique chak ajans Federal pou egzamine li bay sèvis yo, devlope ak aplike yon sistèm ki pa LEP ki moun ki ka façon aksè sèvis sa. Òd ekzekitif la kesyon lafanmiy di konsa ke benefisyè dwe pran tèt nou pou asire ke aksè siyifikatif ap fè pou yo pwogram ak aktivite yo pa LEP moun. Ajans federal yo te bay pou pibliye gid pou mennen y benefisyè yo pou yo ede yo ak yo obligasyon yo pou moun LEP anba Tit VI. Òd ekzekitif la te rekòmande inifòm gid pou benefisyè sou pweparasyon yon plan pou amelyore aksè pou li ede gouvènman moun pwogram ak aktivite yo pa gen dwa moun LEP. Plan chak pwal cohérente ak nòmal tabli suite politik gid a Etazini Depatman Lajistis nan

 

Sección 601 del título VI de la ley de derechos civiles de 1964, 42 U.S.C. 2000D et seq., y su normativa de desarrollo que ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, color u origen nacional, se excluirá de la participación en, ser negada los beneficios de o que esté sujeta a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera Federal. La Corte Suprema, en Lau v. Nichols, 414 US 563 (1974), interpretan las regulaciones de título VI promulgadas por el anterior departamento de salud, educación y bienestar para sostener que el título VI prohíbe conducta que tiene un efecto desproporcionado sobre las personas LEP porque tal conducta constituye una discriminación de origen nacional.
Orden ejecutiva 13166, "Mejorar el acceso a servicios para personas con dominio limitado del inglés," reimpreso en 65 FR 50121 (16 de agosto de 2000), dirige cada Agencia Federal para examinar los servicios que presta y desarrollar e implementar un sistema que LEP personas pueden significativo acceder a esos servicios. La orden ejecutiva establece que los beneficiarios deben tomar medidas razonables para asegurar el acceso significativo a sus programas y actividades de las personas LEP. Agencias federales mandaron publicar orientaciones para sus respectivos destinatarios para ayudarles con sus obligaciones a las personas LEP bajo título VI. La orden ejecutiva recomienda dirección uniforme a los destinatarios en la preparación de un plan para mejorar el acceso a sus programas federalmente asistidos y actividades elegibles personas LEP. Cada plan deberá ser coherente con las normas establecidas en orientación del Departamento de Justicia estadounidense de políticas